Vyklízení bytů Praha

Vyklízení bytů

nabízíme vyklízení bytů nejen v Praze ale také v Středních Čechách

www-vyklizenipraha-net1 Vyklízení bytů, vyklízení bytů Praha, vyklízení bytů po nájemnících, vyklízení a likvidace bytů Praha

Menší vyklízení bytů Praha se pohybuje od 1000 Kč do 3500 Kč. Cenu vyklízení bytů hlavně ovlivňuje množství vyklízeného nábytku, vyklízeného zařízení, vybraný druh vozidla, počet pater a najetá vzdálenost v kilometrech. Cena zahrnuje nakládku a vykládku.

Vyklízení ceník, likvidace bytů
Nasazení pracovníka vyklízení od 150 Kč/hod.
Dodávka Volkswagen 9 Kč/km + stání 150 Kč/hod.

Popis vozu
Dodávka Volkswagen – vhodný k menšímu vyklízení s odvozem na sběrný dvůr.
Dodávka má délku nákladového prostoru 320cm, šířku 170cm a výšku 180cm. Nosnost dodávky je 1200kg.

Na výběru vozu ke vyklízení bytů vždy záleží nejen na vyklízeném množství, ale i na podmínkách nakládky, zda je možné zaparkování vozu co nejblíže u domu. Při vyklízení většího objemu není problém přistavit 2 vozy. Máme k dispozici také kontejnery k odvozu odpadu na skládku.

Jako bezplatnou službu nabízíme prohlídku Vašich prostorů a na základě zjištěných skutečností, Vám vypracujeme nezávaznou cenovou kalkulaci.

vyklizeni-nemovitosti
 

 

Žaloba na vyklízení nemovitostí, vzor žaloby

PO SKONČENÍ NÁJMU          Okresní/Obvodní soud v ………….……

Žalobce:

Jméno a příjmení:   …………..

Bytem: ………………….

Rodné číslo:   ………………

Žalovaný:

Jméno a příjmení: ……………..

Bytem: …………………..

Rodné číslo: …………………..

Žaloba o vyklizení nemovitosti pro neplacení nájemného

I.

Jsem výlučným vlastníkem bytové jednotky zapsané na listu vlastnictví č. …….. v obci…………, ků …………, okres …………, katastrální pracoviště ………….. Na základě nájemní smlouvy ze dne …………. jsem žalovanému pronajal výše specifikovanou bytovou jednotku od ……………… do …………..

Důkaz:

nájemní smlouva

výpis z katastru nemovitostí

II.

Vzhledem ke skutečnosti, že žalovaný nehradí smluvené nájemné, jsem mu dne ………… zaslal písemnou upomínku č.1 k uhrazení dlužného nájemného. Dále jsem mu zaslal dne ………….. opětovnou upomínku č.2. Dne …………… jsem zaslal žalovanému výpověď z nájmu. Na mou výzvu žalovaný nereagoval a do dnešního dne předmětnou nemovitost nevyklidil a dluh na nájemném neuhradil. Dle nájemní smlouvy jsem žalovanému uvedl do výpovědi tří měsíční výpovědní lhůtu Tato lhůta vypršela dnem …………………..

Důkaz:

upomínka č.1

upomínka č.2

výpověď z nájmu

III.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuji, aby soud vydal tento

 

rozsudek:

Žalovaný je povinen vyklidit nemovitost specifikovanou v odstavci I. této žaloby a vyklizenou jej předat žalobci a nahradit žalobci náklady řízení, vše nejpozději do 15 dnů od právní moci rozsudku.

V ………………….. dne ………..                žalobce ……………………
zdroj: byty.webkv.cz